Právní předpisy

Praktický nácvik používání donucovacích prostředků podle zákona 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu stanoveném přílohou č. 2 k vyhlášce č. 418/2008 Sb. ze dne 11. listopadu 2008, kterou se provádí zákon o obecní policii.

 

Donucovací prostředky podle zákona o obecní policii:

Zákon o obecní policii

§ 18
Donucovací prostředky


 • (1) Donucovacími prostředky jsou:

a) hmaty, chvaty, údery a kopy
b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek
c) obušek a jiný úderný prostředek
d) pouta
e) úder služební zbraní
f) hrozba namířenou služební zbraní
g) varovný výstřel ze služební zbraně
h) technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla


 • (2) Donucovací prostředky je strážník oprávněn použít v zájmu ochrany bezpečnosti jiné osoby nebo své vlastní, majetku nebo k zabránění výtržnosti, rvačce nebo jinému jednání, jímž je vážně narušován veřejný pořádek.


 • (3) Před použitím donucovacích prostředků podle odstavce 1 písm. a) až g) je strážník povinen vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostředků; to neplatí, je-li ohrožen jeho život nebo zdraví anebo život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu.


 • (4) O tom, který z donucovacích prostředků použije, rozhoduje strážník podle konkrétní situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného zákrokem; přitom použije takového donucovacího prostředku, který je nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání.


 • (5) Strážník je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání.


Rozsah výcviku čekatele a strážníka

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2008 Sb. ze dne 11. listopadu 2008, kterou se provádí zákon o obecní policii

ROZSAH VÝCVIKU ČEKATELE A STRÁŽNÍKA


Výcvik čekatele a strážníka zahrnuje zvládnutí:


 • 1. Hmatů, chvatů, úderů a kopů:

a) postoj, přemísťování a úhyby,
b) přímý úder otevřenou dlaní,
c) přímý úder pěstí,
d) obloukový úder pěstí (hák, zvedák),
e) úder loktem,
f) kyvadlový kop vpřed (do výše rozkroku),
g) kop kolenem,
h) kryty na horní, spodní a střední pásmo,
i) páky a odváděcí techniky (zvratka, průlom lokte dlaní, odváděcí klíč).


 • 2. Slzotvorných, elektrických nebo jiných obdobně dočasně zneschopňujících prostředků.


 • 3. Obušku a jiného úderného prostředku:

a) nošení, postoj, úchop a vytažení,
b) úderové techniky,
c) kryty,
d) odváděcí klíč,
e) využití obušku nebo jiného úderného prostředku proti napadení úderem, kopem, tyčí nebo nožem.


 • 4. Techniky poutání:

a) zásady manipulace s pouty,
b) poutání vestoje s opřením nebo bez opory,
c) poutání v kleku nebo v lehu,
d) snímání pout,
e) zajištění pachatele pod hrozbou použití střelné zbraně s následným poutáním (s důrazem na povelovou
techniku),
f) připoutání osoby ke vhodnému předmětu.


 • 5. Použití služební zbraně jako donucovacího prostředku:

 

a) úder služební zbraní (držení zbraně a vedení úderu),
b) hrozba služební zbraní (postavení strážníka a slovní příkazy),
c) varovný výstřel,
d) poskytnutí první pomoci osobě zraněné při užití donucovacího prostředku.


 • 6. Taktiky zákroku při

a) předvádění osoby,
b) zjištění, zda osoba u sebe nemá zbraň,
c) zákazu vstupu na určená místa,
d) vstupu do bytu nebo jiného uzavřeného prostoru,
e) zjištění totožnosti osoby,
f) zajištění místa trestného činu.


 • 7. Oprávnění v provozu na pozemních komunikacích zahrnujících

a) zásady bezpečnosti práce při usměrňování provozu na pozemních komunikacích,
b) zastavování vozidel, a to i z jedoucího vozidla obecní policie za použití světelného nápisu „STOP“, následnou
kontrolu řidiče vozidla a jeho osádky,
c) usměrňování provozu na pozemních komunikacích za využití pokynů stanovených pro řízení provozu policisty,
d) praktické zpracování oznámení podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích,
e) rozhodování o odstranění (odtahu) vozidla,
f) používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
g) použití certifikovaných zařízení k provedení orientačního vyšetření přítomnosti alkoholu v organismu povinné
osoby,
h) použití certifikovaných zařízení určených k měření rychlosti vozidel.